Проект за управление на риска от наводнения

Промяната на климата превърна града в уязвима точка на картата на България. Убеден съм, че превенцията, мониторингът и ранното оповестяване ще ограничат щетите при потенциални нови наводнения.

Предвидени са следните основни дейности:

  • Разработване на географска информационна система за управление на водите;
  • Инсталиране на специализирано оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на водните басейни на територията на община Бургас;
  • Създаване на възможности за превенция чрез ранно идентифициране на потенциални заплахи, както и създаването на прогнозни модели, които да подпомогнат местната власт и всички заинтересовани страни да предприемат необходимите ранни мерки, с цел ограничаване щетите от наводнения.

Информационната система ще включва няколко основни компонента. Предвижда се да бъдат монтирани сензори и оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на нивото на водата, дебита и количеството валежи, което ще позволява и лесно надграждане за измерване качеството на водата, влажност на почвата и др. Ще бъде инсталиран софтуер за събиране на данни и автоматичното им валидиране. Събраните данни ще се насочват към контролен център. Мрежа от камери непрекъснато ще следи състоянието на реките и морето.

Информационната система ще предоставя подробни карти на застрашените територии. Тя ще даде възможност на Община Бургас да разработва сценарии за точни и навременни действия за управление риска от наводнения, както и да създаде ефективна система за ранно предупреждение.

Други проекти