Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци

В Бургас ще заработи новата анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. Съоръжението е единственото в страната, което работи по модерната технология на суха метанизация. Анаеробната инсталация ще е с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно. С пускането й в експлоатация ще се удължи животът на новата клетка на Регионалното депо за отпадъци.