Изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци

Изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци с когенерация и въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинства и юридически лица. Основните дейности включват изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци, с капацитет над 30 000 тона отпадъци годишно, производство на електрическа енергия, довеждаща инфраструктура, доставка на 10 бр. сметосъбиращи автомобили и 8280 съда за разделно събиране на биоразградими отпадъци.