Качество на атмосферния въздух

- Закупуване на нови станции за измерване чистотата на въздуха в реално време. 

- Надграждане на системата за мониторинг на въздуха и модернизиране на мобилната лаборатория с допълнителни функции за измерване показателите на атмосферния въздух.

- Извършване на допълнителни анализи на качеството на въздуха в партньорство с международни институции и независими лаборатории.

- Мерки за намаляване замърсяването на въздуха с източник битово отопление. Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни и екологични начини на отопление на 4000 домакинствата.