Нова система за сметосъбиране и сметоизвозване

Въвеждане на нова система за сметосъбиране и сметоизвозване, базирана на пълна подмяна на съдовете за събиране на отпадъци и отчитане на количествата генерирани отпадъци. Подмяната ще обхване всички 1200 контейнерни площадки на територията на общината. Те ще се обслужват от напълно нови екологично чисти превозни средства и механизация, отговарящи на стандарта ЕВРО 6.