Създаване на устойчива стратегия за развитие на градската среда

Плътни мрежи от зелени коридори, свързващи градските паркове и насърчаващи алтернативни форми на мобилност. Пешеходни и велосипедни връзки, които създават приятна и достъпна за всички градска среда, насърчаваща активния начин на живот. Хармонична и интегрирана връзка с „джобните“ паркове - междублокови пространства, предоставящи възможност за приобщаване към природа, спорт и отдих.