Успех за Бургас 2019-2023

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ГРИЖА ЗА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Грижата за бременните жени, бебетата и малките деца е инвестиция в бъдещи здрави поколения, защото в първите години от живота ни се поставят основите на човешкото здраве, проследяват се темповете на израстване и развитие, формира се здравното поведение на всеки човек, а това гарантира по-добър живот и здраве в бъдеще.
 
*  Изграждане на Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване, която ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата не само от община Бургас, а и от цяла Източна България.  
 
*  Ремонт на всички педиатрични кабинети и чакални в Диагностично-консултативните центрове – „Диагностично-консултативен център 1 - Бургас” ЕООД; „Диагностично-консултативен център 2 - Бургас” ЕООД; „Медицински център І - Бургас” ЕООД; „Медицински център ІІ - Бургас” ЕООД; „Медицински център ІІІ - Бургас” ЕООД. 
 
*  Въвеждане на ранно детско здравно образование – организиране и провеждане на часове по здраве „Да заведем Мечо на преглед” в детските градини. 
 

МОДЕРНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

*  Комплексен онкологичен център - Бургас ще стане най-модерният в България със затваряне на цикъла от предоставяни медицински услуги – дооборудваме го с ПЕТ скенер, гамакамера за брахитерапия, осигуряване на максимални условия за диагностика, лечение и последващо наблюдение на ракови заболявания. Вече стартира изграждането на нова сграда към КОЦ, в която ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина и сектор „Брахитерапия” към Отделението по лъчелечение.

*  Нова генетична лаборатория в Бургас.
 

В ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

*  Създаване на фонд за специализацията на завършващите лекари в приоритетни за общината специалности. 
*  Подкрепа за продължаващото обучение и специализацията на професионалистите по здравни грижи.

*  Привличане на водещи медици да работят или преподават в Бургас – възможност за използване на общински жилища.

ПРОФИЛАКТИКАТА – ОСНОВА НА ДОБРОТО ЗДРАВЕ

*  Ежегодно организиране и провеждане, с подкрепата на всички лечебни заведения в общината, на периодични профилактични кампании на социалнозначими заболявания. Месеци на безплатни профилактични прегледи.
 

ЗЕЛЕН ГРАД

*  Грижа за зелената система на Бургас.
В следващите четири години чувствително ще се увеличи броят на засадените нови фиданки. Избраните зони за засаждане са територии в паркове, градини, улици, залесителни пояси, междублокови пространства. Община Бургас ще осигури подкрепа при избора на растителни видове, начина на тяхното засаждане и укрепване, както и обучени специалисти за осъществяване на връзка с гражданите.
 
*  Благоустрояване на:
- Парк „Света Троица” в ж.к. „Славейков”
- Парк „Славейков”
- Парк „Изгрев”
- Парк „Езеро”
- Местност „Шилото”
 
*  Велополигон за деца-начинаещи велосипедисти в парк „Света Троица”, к-с „Славейков“. Това ще е специално място, където родителите да научат децата си да карат колело, да разпознават пътните знаци, правилата на пътя и как да карат безопасно.  
 
*  Изграждане на нови пикник зони с барбекюта и детски кътове в к-с „Меден рудник” – в боровата горичка и в близост до манастира „Света Богородица”, в кварталите „Сарафово” и „Черно море”, както и в парк „Езеро”.
 
*  Програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица”. Тя стартира с благоустрояване на:
- Парка до бл. 1 в к-с „Славейков” – освен обособяване на кътове за детски игри и отдих, проектът включва създаване на паркоместа, озеленяване и изграждане на голяма комбинирана спортна площадка. 
- Междублоково пространство в к-с „Изгрев”, 39-40 блок – там ще бъдат създадени чудесни условия за отдих и игри, които да се използват от хора на всякаква възраст. Проектът включва също така създаване на паркоместа и озеленяване. 
- В програмата ще могат да се включат всички бургазлии, живеещи в сгради с режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост. Кандидатстването ще става пред Общината, чрез заявление по образец. Правила за кандидатстване ще бъдат подробно разработени и предложени за гласуване от общински съвет. Програмата ще има състезателен характер.
 

ОБРАЗОВАНИЕ

Детски градини и училища:

1. Предучилищната подготовка във всички детски градини се изкачва на следващо, още по-високо ниво, чрез:
- Намаляване броя на децата в групите
- Обновяване на учебната база и технологичното оборудване
 
2. Обновяване на дворните пространства и детските площадки в 14 детски градини: ДГ „Раковина”, ДГ „Пламъче”, ДГ „Радост”, ДГ „Ханс Кр. Андерсен”, ДГ „Славейче”, ДГ „Делфин”, ДГ „Ран Босилек”, ДГ „Калинка”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Иглика”, ДГ „Моряче”, ДГ „Звездица-Зорница”, ДГ „Калина Малина”, ДГ „Слънце”.
 
3. Изграждане на нова детска градина в к-с „Братя Миладинови”.
 

Училищно образование 

- Ще подготвим бургаските ученици за професионалните предизвикателства на живота през следващите десетилетия. 
 
- „Първокласно начало” и за следващите випуски. Всички училища ще предлагат на своите ученици еднакви условия за обучение – ремонтирани класни стаи, обзаведени с нови мебели, които дават възможност за гъвкаво използване на средата, оборудвани със съвременна техника и електронно учебно съдържание. 
 
- Инвестиция в бургаските учители чрез обучения, семинари, конференции, групи за споделяне на опит, подпомагане реализацията на младите педагози. Ще ги подкрепим и насърчим да развиват своите умения и способности, да споделят добрите практики помежду си. Създаване на дигитални учебни ресурси. 
 
- Реновиране на спортните площадки, изграждане на видеонаблюдение и отварянето им за безвъзмездно използване от учениците през цялата година. От 49 общински училища са реконструирани изцяло дворовете на 14, в които ще се изгради видеонаблюдение. 11 нови проекта ще се реализират в периода 2020 – 2023 година – ОУ „Г. Бенковски”, ОУ „П. Яворов”, НЕГ „Гьоте”, СУ „Константин Петканов”, НБУ „Михаил Лъкатник”, ПГМЕЕ, ОУ „Антон Страшимиров”, СУ „Йордан Йовков”,  ОУ „Л. Каравелов”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Кл. Охридски”.

- Засилен контрол на достъпа до училищата.
 
- Разширяване сградния фонд на училищата чрез ремонт и пристрояване на съществуващи сгради и изграждане на нови, за които има готови проекти – СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ОУ „В. Априлов”, АЕГ „Гео Милев”, ОУ „Св. Княз Борис I”, ППМГ „Акад. Н. Обрешков” и ГРЕ „Г. С. Раковски” и ОУ „Христо Ботев” - кв. „Сарафово”.

- Програма „Професионално образование и бизнес” - модернизиране на материалната база на професионалните училища и разкриване на нови специалности, за които вече има заявено желание за сътрудничество от бизнеса:
1. Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” – Оборудване на съвременни кабинети по морска навигация, корабоплаване и морско спасяване, които да позволят международно сертифициране на морските специалисти.  
2. Разкриване на нови паралелки към Механотехникума, създаване на Авиационен център Бургас – за обучение на пилоти от гражданската авиация, оборудване на учебен център. 
 

Висше образование и наука

- Подкрепа за развитието на Факултета по медицина за осигуряване на модерно и на световно ниво обучение, включително обучение на чужд език, с цел привличане и на чуждестранни студенти.

- Обновяване на учебно-тренировъчната база на Колеж по туризъм – гр. Бургас. Създаване на комфортни условия за образование и живот на студентите, разширяване на стажантските програми и практически занимания в реална среда.
- Създаване на общински фонд  „Наука”: 
1. За стимулиране на научен обмен на преподаватели и студенти
2. За разработване и внедряване на научни разработки от студенти и учени от висшите училища в Бургас.
3. Програма „Стипендии за успешни студенти”.
 
- Разработване на нови магистърски програми в синхрон с направление Индустрия 4.0 и новите тенденции на пазара на труда, във взаимодействие с бизнеса. Привличане на утвърдени световни учени за провеждане на лекции в магистърските програми в бургаските университети.

- Oткриване на нови филиали на висши учебни заведения в Бургас.
 
- Създаване и оборудване на Детски научен център „ПланетУМ”.
 
- Създаване на Регионален научен център по генетика, биотехнологии и персонализирана медицина.
 
- Създаване на Регионален научен център на тема „Синя икономика и свързаност” - иновации за морски, въздушни и сухопътни решения, свързващи югоизточните граници на Европейския съюз. 
 

ТУРИЗЪМ

Нови туристически обекти:

1. Ченгене скеле
Изграждане на нов културно-образователен и туристически център, посветен на рибарството. Така бургаската традиция ще бъде съхранена в природна и екологична среда, като едновременно с това ще бъде показана по интересен за туристите начин. Подобряване на довеждащата инфраструктура, включително по море - чрез изграждане на защитена лодкостоянка. 
Бъдещият етнографски комплекс ще покаже бита на рибарите с активното участие на местната общност – как се плете мрежа, как се връзва въдица, как се готви морска храна.  
 
2. Нов експозиционен и демонстрационен център „Акве Калиде”
Нов експозиционен и демонстрационен център в туристическия комплекс „Акве калиде” ще запознава по атрактивен начин посетителите с широкоспектърната употреба на лековитите бургаски минерални води, известни от Античността до днес. Услугата ще бъде съчетана с богатата археология в района. Ще бъде създадена нова музейна експозиция под покрив и на открито. 
 
3. Конгресен център
Приключва изграждането на новия конгресен център в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. Той ще се използва целогодишно като място за провеждане на конференции, браншови срещи, изложби, концерти, образователни форуми, обучителни семинари. Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, кабинети за научно-изследователска дейност и др.
 
4. Нов пристан на остров Света Анастасия
Чрез изграждането на новия пристан ще бъде удължен периодът за посещение на острова. Той ще осигури по-безопасно акостиране. При лошо време пристанът ще е убежище за малки плавателни съдове. Изграждането му ще защити от ерозия скалистата основа на остров Света Анастасия. 
 
5. Морски таксита в Бургаския залив
Община Бургас кандидатства с европейски проект за ново туристическо корабче, подобно на катамарана „Анастасия”. След завършване на защитените пристани на острова и в Ченгене скеле, както и на лодкостоянката в „Крайморие”, ще може да се извършват превози с корабче между пет точки в Бургаския залив – изброените три, плюс Магазия 1 в Пристанище Бургас и рибарско пристанище „Сарафово.
 
*  Остров Света Анастасия - внедряване на модерни дигитални решения в музейната експозиция, създаване на нови атракциони, обособяване на винарна/билкарна, където посетителите ще могат да опитат местни продукти, както и сами да си ги произвеждат.
 
*  Туристически информационни центрове
На територията на града функционират три Туристически информационни центъра. Базата данни на ТИЦ ще продължи да се разширява, за да презентира и рекламира природните, културни, архитектурни и исторически забележителности, както и събитията на територията на община Бургас.

*  Надграждане на услугите, които се ползват чрез Burgas CARD – комбиниран пакет за посещение на културни и туристически обекти, ползване на градски транспорт, морски таксита в Бургаския залив и наем на велосипеди.

 *  Създаване на Регионално конгресно бюро, което ще обедини различни конгресно-културни центрове, хотели, туроператори и др. То ще работи за привличане на големи международни събития в Бургас. 
 

КУЛТУРА

През следващите години ще продължим да обогатяваме културния календар с нови събития и фестивали. Ще съхраним станалите вече традиционни за града. Бургаските творци от всички гилдии и НПО могат да разчитат на подкрепа за реализиране на техните проекти в изкуството. Читалищата остават важна част от съхраняването на бита и традиционната за региона култура. Програмата БУЛЕВАРТ ще продължи да превръща градските пространства в арт зони. 
 
*  Арт галерия „Богориди”
На ъгъла срещу Часовника ще бъде изградена 4-етажна сграда, която да се превърне в нов Дом на бургаските художници. Партерът ще е споделено пространство. Там ще има Туристически информационен център със зона за изложби и провеждане на събития. Горните етажи ще са експозиционни зали и ателиета за реставрация. 
 
*  Немска болница – Библиотека
Нова библиотека и Център за съвременно изкуство ще бъдат изградени на мястото на бившата Немска болница. Сградата ще има “зелен” покрив. Вътре ще се съхраняват над 600 000 книги, сега разпръснати на няколко места. Красив атриум ще свърже библиотеката и новата модернистична сграда от стъкло и метал на Центъра за съвременно изкуство. Във вътрешния двор ще се изгради малък амфитеатър. Идеята е обновената сграда да стане не просто книгохранилище, а и любимо място на младежите. 
 
*  Културен дом на нефтохимика
Започна цялостна реконструкция на Културен дом на Нефтохимика. Сградата ще се надстрои и „опакова” в нова атрактивна окачена фасада, която изцяло ще промени нейния облик. Тече ремонт на всички вътрешни помещения. Пълна промяна ще претърпи голямата зрителна зала. Неизползваемият вътрешен двор ще се сдобие с малка сцена и ще се отвори от едната си страна към площад „Тройката”. Два асансьора и необходимите рампи за хора с увреждания ще осигурят комфортен достъп до сградата за всички бургазлии и гости на града. 
 
*  Филхармонията
Оригиналната фасада на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе” от 1913 г. се възстановява в рамките на стартиралата мащабна реконструкция на сградата. Проектът включва още топлоизолиране на всички стени и покрива, подмяна на дограма и мазилки, реконструкция на корнизи, обновяване на всички вътрешни помещения, подобряване на акустиката, осигуряване на достъпна среда. 
 
*  Арт улица „Алеко Константинов”
Проектът за цялостно обновление предвижда подмяна на настилките, нови зелени площи, пейки, кътове за отдих, ново осветление и видеонаблюдение, перголи с пълзяща растителност, като на „Богориди”, безжичен интернет. За настилка ще бъдат използвани основно гранитни павета. По протежението на улицата ще бъдат подредени красиви павилиони от дърво, метал и стъкло и арт кафене.
 
*  Проект за Етнографски музей  
Етнографският музей на Бургас ще се развие в място, което отговаря на всички функционални, експлоатационни и естетически изисквания, съответстващи на статута на паметник на недвижимото културно наследство от местно значение. Предвидените мерки за благоустрояване са строго съобразени с автентичния вид на сградата. 
 
*  Къщата на композитора Георги Шагунов ще бъде превърната в Музей на музиката
За целта преди няколко години сградата, която се намира на улица „Филип Кутев” № 2А, бе прехвърлена на Община Бургас. Решението и заданието вече са съгласувани с Министерството на културата и е проведена процедура по реда на Закона за паметниците на културата. Предстои изготвянето на работен проект за реконструкция и преустройство на сградата, така че тя да заеме подобаващо място в обществения и културен живот на града. 
 
*  Нова програма за по-интензивно приобщаване на децата и младежите към създаване на културен продукт
Предвижда се поредица от изложби, концерти и спектакли под мотото „През погледа на един млад талант”.
 
*  Дигитализация на творчеството на големите бургаски художници. 
 

ИКОНОМИКА

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ - повече възможности за нови инвеститори и за бургаските компании:

*  Създаване на нови бизнес зони с фокус към инвеститори в логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства, които създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане. 
 
*  Индустриален и логистичен парк - Фаза 2
Втора фаза на Индустриален и логистичен парк – съвместен проект на Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони”, е за създаване на съвременна нова бизнес зона върху площ от 600 декара. Избраната територия се намира между Пътен възел Юг и к-с „Меден рудник”. Доскоро тя се използваше като депо за строителни отпадъци. Вече е готов проектът за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура. Общината работи по засипване и заравняване на терена.
 
*  Индустриална зона „Девети километър”
В ход е промяна в предназначението на терените в района на Девети километър. Имотът от 150 декара е с отлична локация и изградена довеждаща инфраструктура. Вече се изработва подробен устройствен план на фаза идеен проект, с който да се обособи още една нова индустриална зона.
 
*  Индустриална зона „Равнец”
Готов е проектът на подробен устройствен план за изграждане на индустриалната зона. С него се обособяват урегулирани поземлени имоти за чисти производства и високотехнологични обекти. В територията е предвидена възможност за изграждане на общежитие за работещите, детска градина, обслужваща зона с паркинг и търговски обекти, зона за спорт и отдих. 
 
*  Индустриална зона „Долно Езерово”
Тя е с площ 120 декара, предназначени за логистични дейности, с изградена довеждаща инфраструктура. За нея е изготвен подробен устройствен план и план за улична регулация. 
 
*  Индустриална зона в близост до бившата мина „Черно море” 
За територия от 327 409 кв. м. в района на бившата мина „Черно море” е изготвен подробен устройствен план за създаване на нова зона за производствено-складови дейности. Тя граничи с промишлена зона „Сарафово” и е в непосредствена близост до Летище Бургас. Транспортният достъп се осъществява директно от пътя Бургас - кв. „Рудник” – кв. „Черно море” - Каблешково. Мястото е с потенциал за развитие и създаване на атрактивна за инвестиции индустриална зона северно от гр. Бургас.
 
*  Приоритетно изграждане на довеждаща инфраструктура до терени в производствени и многофункционални зони, където има заявени инвестиционни намерения за нови предприятия. Обновяване на уличната мрежа, която обслужва съществуващи бизнес зони на града. 
 
*  Строителство на обслужващи улици и техническа инфраструктура в местността „Мадика”, разширението на промишлена зона „Север”.
 
*  Изграждане на нова пътна връзка с кръстовище до надлез „Владимир Павлов”, която ще осигури бързо и удобно придвижване между Индустриална зона Юг, Индустриална зона Север, Пристанище Бургас, както и връзка с международния път към Турция, Гърция и АМ „Тракия”.  
 
*  Разширение на ул. „Янко Комитов” с осигуряване на четирилентова връзка в участъка от бул. „Проф. Я. Якимов” към промишлена зона Север, с крайулично паркиране и габарит, отговарящ на функциите на зоната. 
 
*  Изграждане на локал по ул. „Захари Стоянов”, който обслужва промишлена зона Юг-Запад, за да осигурим адекватно транспортно обслужва на съществуващите и бъдещите производствени бази в този участък. 
 
*  Изграждане на локал на бул. “Тодор Александров”, за да облекчим трафика и да осигурим директен достъп от републиканската пътна мрежа до предприятията в Промишлена зона „Победа”. 
 
*  Изграждане на локално пътно платно, успоредно на директното трасе по ул. „Крайезерна”, което да облекчи значително транзитния трафик и да осигури директен достъп до производствените терени и площадки в промишлена зона Север.  
 
*  Продължаваме с реконструкцията на ул. „Крайезерна”. Втори етап ще обхваща участъка от надлез над Товарна гара до СОМАТ. С осигуряването на четирилентов път ще подобрим транспортното обслужване и връзките между Свободна безмитна зона, Индустриален и логистичен парк и републиканската пътна мрежа.

 

СТАРТИРАЙ БИЗНЕС В БУРГАС

*  Създаване на общински фонд за подпомагане на старт-ъпи, който да съфинансира реализирането на добрите идеи. Ежегодно ще организираме конкурси за идеи и ще подпомагаме реализацията на най-добрите от тях. Всички разходи, които ще се поемат от общинския фонд, ще бъдат предварително одобрени от комисия.
 
*  ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ЦЕНТЪР – място за генериране на идеи и трансформацията им в бизнес проекти, start-up компании и предприятия. Центърът ще обединява ресурси и ще предоставя възможности за създаване на мрежи, офис пространства и достъп до финансиране. 
 
*  ЗЕЛЕНИ ОФИСИ – Създаване на мрежа от изнесени офиси на компании, които изпращат специалисти да работят в Бургас. Създаване на база данни за свободни обзаведени офис пространства  в града и възможности за настаняване, които да бъдат представяни пред партньорските асоциации и по този начин инициативата да достига до максимален брой фирми. 
 
*  Създаване на условия за привличане на нови компании в ИТ сектора сферата - През последните четири години в Бургас отвориха над 20 технологични компании, които разкриха над 600 работни места, а заетите офис площи са над 9 000 кв.м. Продължаваме с подкрепа за инициативи и обучения в сферата на ИТ и аутсорсинг индустрията, насочени към квалификация и привличане на специалисти, съобразени с изискванията на компаниите, за да увеличим броя на заетите в сектора.

- Безплатни ИТ академии вече провеждат технологичните компании, които работят в Бургас. Успяхме да привлечем и признати академии за обучение на кадри като Софтуни, Терелик и ИТ Таланти и продължаваме в тази посока. Първите предстоящи инициативи са нови съвместни Академии с две големи технологични компании, която вече сме договорили и ще стартират до края на 2019 г.
 
*  Привличане на специалисти и надграждане на програмата „РАБОТА В БУРГАС:
- Сътрудничество с компании, които привличат специалисти от други български градове и чужбина
- Организиране на бургаски кариерни дни в посолствата в чужбина, където, освен възможностите за работа, ще се представят и възможностите за учене и условията на живот в Бургас
- Създаване на предприемачески „Hub” в университетите
 

ТРАНСПОРТ

Градски транспорт

- Закупуване на 56 електробуса последно поколение. Това ще ни позволи да пуснем допълнителни курсове по натоварените линии, да осигурим обслужване на местата, където има транспортна необходимост и да търсим варианти за съкращаване на времето за придвижване с градски транспорт.

Това ще реши и проблема с неспазване на разписанията при ПТП и повреди, както и проблема с неработещите климатици през лятото, тъй като наличието на резервен подвижен състав ще даде възможност за бърза реакция и подмяна на превозните средства с изправни. Бургаските съставни селища ще се обслужват с климатизирани, екологично чисти автобуси.

- Надграждане на системата от Бързи автобусни линии чрез реконструкция на нови участъци от основните транспортните трасета. Изграждане на „бърз автобусен коридор” по бул. „Демокрация”.
 
- Въвеждане на Интегрирана система за управление на транспортните потоци. Ще надградим системата за управление на градския транспорт, като увеличим броя на кръстовищата с автоматизирано управление. 
 
- Информационни табла на входните градски артерии, които ще предоставят информация за задръствания, ремонти, ПТП, за да могат водачите да планират маршрутите си и да оптимизират времето на пътуване.
 
- Изграждане на спирки на местата, където липсват, както и достъпна среда до всяка една спирка на градския транспорт.

Велосипеден транспорт

През следващите четири години ще бъде осъществен непрекъснат велосипеден маршрут по цялото бургаско крайбрежие, свързващ кварталите „Сарафово” и „Крайморие”. По-голяма част от него вече е изградена, но липсват ключови свързващи участъци. 
 

Четирилентови пътища между Бургас и съседните общини

Община Бургас извършва прединвестиционни проучвания за осигуряване на транспортна свързаност между общинските центрове в област Бургас по  направленията Бургас – Малко Търново, „Бургас – Средец и „Бургас – Айтос, чрез удобни четирилентови транспортни връзки. 
Това ще даде възможност да бъдат подготвени регионални проекти, насочени към осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на региона чрез подобряване на инфраструктурата.
 

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА НА БУРГАС – СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА 

*  Разработване и реализиране на нов, по-широкобхватен проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”: 
- Подкрепа в дома (почистване, пазаруване, персонална хигиена, медицински консултации)
- Административни и юридически консултации
- Социална, емоционална и психологическа подкрепа
- Възможност за включване в почасова работа с подкрепата на Община Бургас
 
*  Разкриване на 9 нови социални услуги за уязвими групи от населението – деца и възрастни:
- Създаване на Дневен център за лица с увреждания, мобилна социална услуга със специализиран транспорт и заместваща грижа
- Изграждане на Дневен център за деца и младежи с тежки и множествени увреждания 
- Център за обществена подкрепа
- Дневен център за деца с увреждания
- Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. 
- Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г.
- Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 
- Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи
- Изграждане на нов Кризисен център за жертви на домашно насилие
- Изпълнение на дейности по Механизъм за лична помощ 2019-2023 г., насочени към деца и лица с увреждания
- Увеличаване броя на потребителите на Обществена трапезария от 85 на 120
- Стимулиране на доброволчеството сред младите хора
 

АКТИВНИ ПЕНСИОНЕРИ

*  Създаване на програма за спортни занимания за възрастни „Спортуваме заедно” (с подкрепата на пенсионерските клубове)
*  Организиране на профилактични прегледи
*  Безплатен градски транспорт за конкретни събития 
*  Мобилна администрация за възрастни и трудноподвижни хора

 

СПОРТ И АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Продължава подкрепата за професионалните и аматьорските клубове в Бургас. Спортният календар ще бъде обогатен с нови събития. Нови инвестиции в спортна инфраструктура ще създадат условия за активен начин на живот за хората от всички възрасти.
 
*  Нов градски футболен стадион 
Теренът е разположен между Пътен възел Юг и к-с „Меден рудник”. Бъдещият стадион ще отговаря на изискванията на УЕФА. Той ще се използва за професионален, но и за аматьорски спорт. Предвидени са 4350 седящи места за зрители, козирки на трибуните. Към съоръжението ще бъдат изградени довеждащи улици, както и паркинг с места за 310 автомобила и 4 автобуса. Продължаваме с усилията да върнем на Бургас двата градски стадиона „Лазур” и „Черноморец”.
 
*  Спортен комплекс „Меден рудник”
Той е оразмерен за едновременно използване от 100 души и предоставя възможност за пребиваване на около 150 зрители около голямото футболно игрище при провеждане на състезания. 
В завършен вид комплексът ще има паркинг с 40 места, футболна и детска площадка, фитнес на открито, малък скейт парк, два тенис корта, тоалетна, зони за игра на тенис, шах, дама. Той ще е ограден и с богата зелена система. 
 
*  Зала „Арена Бургас”
През 2020 г. приключва изграждането на многофункционалната зала „Арена Бургас”. Тя ще е единствената в страната, лицензирана да приема домакинство на лекоатлетически състезания от най-висок ранг. Освен турнири в много спортове, в залата ще могат да се провеждат мащабни концерти и други културни събития. 
„Арена Бургас” е съставена от три блока:
- Блок А  - основната зала с обслужващи помещения – малка тренировъчна зала, ресторанти, кафенета, фитнес, помещения за отдаване под наем;
- Блок Б – открит етажен паркинг на три нива с 400 места, голяма обслужваща зала със 700 седящи места;
- Блок В – още един паркинг на три нива, отново с 400 места.
В основната зала ще има 7000 седящи места, с опция при определени събития да бъдат увеличени до 12 000 заедно с правостоящите. 
 
*  Малки квартални спортни зали 
Изграждане на 6 многофункционални спортни зали, всяка от които ще разполага с по две зали между 100 и 200 кв.м. Те ще бъдат изградени в к-с „Изгрев”, к-с „Братя Миладинови”, к-с „Зорница”, к-с „Славейков”, к-с „Меден рудник” и кв. „Сарафово“. Залите ще дават възможност да се практикува не само спорт за високо майсторство, а и спорт за свободното време, като каланетика, пилатес, аеробика, гимнастика, йога, зумба, модерен балет, различни видове танци, бойни спортове и много други.
 
*  Увеличаване броя на обществените велосипеди, включително електрическите, както и на пунктовете за отдаването им под наем чрез обособяване на нови точки в градските квартали. 
 

ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА

*  Благодарение на националната програма, в Бургас бяха санирани 190 стари жилищни блока, обитавани от 40 000 наши съграждани. Продължението на тази безспорно успешна програма със следващи бенефициенти ще бъде приоритет през следващите години. 
 
*  Студентски жилища
Изграждане на многофамилна жилищна сграда в к-с „Меден рудник”. Тя ще разполага с пет секции, 4 двуетажни и 1 триетажна. В сградата ще има общо 47 апартамента. Желанието на Община Бургас е да ги предоставя на студенти и млади семейства с висше образование. Изграждането на жилищната сграда ще даде възможност за настаняване на около 120 души, които да работят, учат и отглеждат своите деца в Бургас. Приоритет ще бъде идентифицирането на нови терени за строителство на жилища за студенти и висококвалифицирани специалисти от сферата на образование и медицина.
 
*  Младежки център „Меден рудник”
Избраното място за новия Младежки център е до СУ „Петко Росен”. Проектът предвижда сграда на два етажа, с един допълнителен по-малък междинен етаж. Тя ще съдържа различни по функционалност зони и помещения – голяма мултифункционална зала за провеждане на представления, концерти, конференции, форуми, кръгли маси и др., детски кът, смарт офиси, където младежите да провеждат обучения за работа с модерни технологии, кафене, зони за отдих.
 
*  Реконструкция на ул. „Одрин” – изготвен проект, предстои реализация
 
*  Улица и велоалея до кв. „Лозово” – изготвен проект, предстои реализация
 
*  Реконструкция на кръстовища по бул. „Захари Стоянов” и провеждане на обслужваща улица в промишлена зона Юг-Запад
 
*  Локал на ул. „Тодор Александров”, кв. „Победа” – одобрен ПУП, предстои изготвяне на проект
 
*  Светофарно регулирано кръстовище на ул. „Лазар Маджаров” и ул. “Янко Комитов” – има проектна готовност
 
*  Рехабилитация на бул. “Мария Луиза”
 
*  Реконструкция на ул. „Крайезерна” – втори етап, в участъка от надлез над Товарна гара до  СОМАТ
 
*  Ул. „Александровска” – трети етап
Трети етап от реконструкцията на главната улица „Александровска“ обхваща участъка от пл. „Тройката” до Централна автобусна спирка. Изготвеният проект предвижда изпълнението на модерна настилка с внасяне на естествен камък. По улицата ще бъде монтирано ново осветление и видеонаблюдение. Ще бъдат оформени кътове за отдих. В проекта са заложени места за поставяне на арт пластики за обогатяване на градския екстериор и нова растителност. 
 
*  Предстоящи ремонти на улици във „Възраждане” и ЦГЧ
За тях има проведени обществени поръчки, избрани изпълнители и предстои подписване на договори. Ремонтите включват подмяна на амортизирани ВиК мрежи, нова пътна настилка, бордюри и тротоари с достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъде подменено уличното осветление с ново енергоспестяващо. Ще се благоустроят зелените площи, ще има нови пейки и детски площадки.
 
1. К-с „Възраждане”:
 
- Ул. „Христо Фотев”, ул. „Цар Самуил”, ул. „Македония”, ул. „Пробуда”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Шейново”, междублоково пространство в УПИ III, кв. 160, междублоково пространство в УПИ I, кв. 162, междублоково пространство в УПИ I, кв. 145, междублоково пространство в УПИ I, кв. 144
 
- Реконструкция на ул. „Св. Патриарх Евтимий”, ул. „Шейново”, ул. „Цариградска”
 
- Реконструкция на ул. „Ивайло”, ул. „Цариградска”, междублоково пространство  УПИ I, кв. 38
 
- Реконструкция на ул. „Дебелт”
 
- Реконструкция на бул. „Гладстон” от о.т. 374А до о.т. 314
 
- Реконструкция на ул. „Оборище”, ул. „Асен Златаров” от о.т. 93 до о.т. 166, ул. „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Средна гора”
 
2. Централна градска част – аналогично на вече ремонтираните в територията около „Богориди” улици, с прилагане на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения, ще се възстанови автентичният облик на улиците в старата част на града: 
 
- Ул. „Трайчо Китанчев”, ул. „Рилска”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Охрид”, ул. „Съединение”, ул. „Петко Каравелов”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Софроний”, ул. „Морска”, ул. „Славянска”, ул. „Силистра”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Тутракан”, ул. „Момина сълза”, ул. „Антим I”, ул. „Княгиня Райна”, ул. „Митрополит Симеон”, ул. „Д-р Нидер”, „Емил де Лавеле”, ул. „Георги Шагунов”, ул. „Крали Марко”, „Филип Кутев”, ул. „6-ти септември”, ул. „Морска”.
 
*  Нова пътна връзка на к-с „Меден рудник”
Към настоящия момент автомобилният трафик се осъществява основно по бул. „Захари Стоянов”. В следващите години се предвижда усвояването на терени при входа на комплекса чрез създаването на индустриална зона. Това създава и необходимостта от изграждането на допълнителна инфраструктура.
Начална и финална точка на новата пътна връзка на „Меден рудник” ще бъдат две кръгови кръстовища, ситуирани в района на продължението на ул. „Александър Георгиев Коджакафалията”, след „Битака”, и при връзката с републикански път I-9, малко преди бензиностанция „Лукойл”. По трасето няма защитени територии.
 
*  Реставрация на фасадата на катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий”
От изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий” преди повече от век, по фасадата не са извършвани никакви ремонтни и възстановителни дейности. В резултат на атмосферните влияния съществуващата облицовка от айтоски камък е силно увредена. Компрометирани са части от корнизи и други декоративни елементи. 
След укрепването на храма и стабилизиране на конструкцията му, съответстващи на всички съвременни изисквания, животът на сградата е гарантиран. За да се възстанови и съхрани автентичният ѝ външен вид, е необходимо да се направи цялостна реставрация на фасадата. За целта ще бъдат използвани най-съвременни методи и технологии, с които да бъде върнат първоначалният блясък на катедралния храм. Художествено осветление ще подчертава характерните елементи и силуета на една от най-забележителните културни ценности в града. 
 
*  Етажни конструктивни паркинги
Чрез монтирането на отворена метална конструкция ще се осигури второ ниво над съществуващи паркинги в Бургас. Това ще позволи значително увеличение в броя на паркоместата върху един и същи терен. Такъв втори етаж за начало може да се реализира над общинските паркинги на ул. „Гурко” и на бул. „Мария Луиза”.
 
*  Парк с амфитеатър в „Меден рудник”
Новият парк ще се простира върху 10 декара площ от северната страна на ДГ „Чайка”. Там ще бъдат обособени три зони. В едната ще има празнична елха, кръгъл площад и търговска част. Следващата е за спорт и отдих. Тя ще разполага с фитнес уреди и детски кът. В третата зона ще се намира амфитеатърът, който ще разполага със сцена от 600 кв. м. Проектът е съобразен с изискванията за достъпност на хората с увреждания до всяка една от зоните.
 
*  Морски амфитеатрални сцени за културни събития в кв. „Крайморие” и кв. „Сарафово”.
 
*  Създаване на звено за ремонт и поддръжка „Общински имоти, услуги и ремонти” и инспекторат за борба с вандализма
Засилване на контрола за поддръжка на детски площадки, квартални паркове и междублокови пространства. Създаване на звено за ремонт и поддръжка на елементи на градската среда, като тротоари, стълбища, градинска и паркова мебел, фонтани, подлези и пасарелки, междублокови пространства, детски площадки и достъпна среда, както и извършването на аварийни ремонти по улична мрежа и инфраструктура.
Това ще позволи:
- Регулярен одит на елементите на градската среда
- Пряк контрол върху извършваните дейности
- Високо качество при изпълнението
- По-бърза и своевременна реакция при възникнал проблем
- По-висока ефективност при поддръжката на уличната мрежа
 
*  Паркинг зона за кемпери и каравани 
Община Бургас има намерение да обособи специален паркинг за кемпери и каравани в кв. „Сарафово”. Той ще предложи 60 места за използване от гости на града в активния сезон. Избраното място е удобно, сред дървета, близо и до плажа, и до атрактивното рибарско пристанище на „Сарафово”.
 
*  Финални стъпки за приключване на сагата с „Дупката”
Пред финална развръзка е многогодишният лабиринт от съдебни дела и преговори по казуса с така наречената „язва” на площад „Тройката”. През тези години успяхме: 
- Да извоюваме чрез съдебни битки и да придобием за Бургас по-голямата част от имота 
- Да не допуснем строитеството на МОЛ в топ центъра на Бургас
- Да променим предназначението на терена в полза на обществения интерес – от търговски мастодонт към зона за отдих и култура 
Имотът е подходящ за открито площадно пространство със зони за почивка, разходка, провеждане на културни събития, както и зелени площи. Обособяването и оформянето на такова градско пространство в буквалния геометричен център на града е желание на мнозинството бургазлии и Община Бургас го подкрепя. Възможностите Общината да придобие изцяло имота са две:
- Провеждане на преговори за уреждане на спорните въпроси чрез съдебна спогодба за придобиване на идеалните части от имота. Средствата ще бъдат поискани от държавния бюджет.
- Продължаване на съдебните дела и провеждане на процедура по отчуждаване, в която всеки един акт подлежи на обжалване - одобреният подробен план, впоследствие оценката за отчуждаване.
Мнението на широката бургаска общественост ще е определящо за следващата последна стъпка към окончателното решаване на този проблем.

 

ОКОЛНА СРЕДА

ПРИОРИТЕТ „ПОДОБРЯВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” 

1. Въвеждане на нова система за сметосъбиране и сметоизвозване, базирана на пълна подмяна на съдовете за събиране на отпадъци и отчитане на количествата генерирани отпадъци. Подмяната ще обхване всички 1200 контейнерни площадки на територията на общината. Те ще се обслужват от напълно нови екологично чисти превозни средства и механизация, отговарящи на стандарта ЕВРО 6.
 
2. Разширяване на системата от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата.
 
3. Рекултивация на депо за битови отпадъци „Братово”.
 
4. Изграждане на втора клетка в Регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово - Запад” с капацитет 400 000 тона, с реконструкция и разширение на локална пречиствателна станция за отпадъчни води.
 
5. Подобряване капацитета за контролно – превантивна дейност по опазване на околната среда. Засилване на контрола по опазване на чистотата, замърсяването от строителна и инвестиционна дейност, домашни любимци, безстопанствени кучета и котки. 
 

ПРИОРИТЕТ „КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА”

1. Изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци с когенерация и въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинства и юридически лица. Основните дейности включват изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци, с капацитет над 30 000 тона отпадъци годишно, производство на електрическа енергия, довеждаща инфраструктура, доставка на 10 сметосъбиращи автомобила и 8 280 съда за разделно събиране на биоразградими отпадъци.
 
2. Въвеждане на мерки за ограничаване употребата на пластмаса за еднократна употреба.
 
3. Създаване на Център за изследвания и син растеж. Изследвания и разработване на пилотни инициативи за оценка и предотвратяване на замърсяването на морската акватория на Черно море с пластмаса и микро пластмаса. 
 
4. Създаване на информационна платформа - пътеводител за предотвратяване и разделно събиране на отпадъците от домакинства.
 

ПРИОРИТЕТ „КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ”

- Закупуване на нови станции за измерване чистотата на въздуха в реално време 
 
- Надграждане на системата за мониторинг на въздуха, надграждане и модернизиране на мобилната лаборатория с допълнителни функции за измерване показателите на атмосферния въздух
 
- Извършване на допълнителни анализи на качеството на въздуха в партньорство с международни институции и независими лаборатории
 
- Мерки за намаляване замърсяването на въздуха с източник битово отопление. Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни и екологични начини на отопление на 4000 домакинствата
 
- Въвеждане на зони с ниски емисии, като мярка за поддържане на нормите на качеството на атмосферния въздух, включително зони с успокоен трафик, зелени пояси, разширяване на пешеходни зони и пространства
 

ПРИОРИТЕТ „КЛИМАТ”

1. Разработване на стратегия за адаптация на Община Бургас към климатичните промени. Тя ще разгледа и планира мерки в приоритетни за общината области, като биоразнообразие, енергийна ефективност, туризъм, градска среда, води.
 
2. Надграждане на системата за управление на риска от наводнения чрез изграждане на допълнителни станции за мониторинг и интегриране на системи за наблюдение на метео данни.
 

ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД

В краткосрочен план Общината ще разработи и реализира следните проекти:

*  Видеонаблюдение
Предвиждаме до 2023 г. общият брой на камерите на територията на община Бургас да е около 1800. Разширяваме системата за видеонаблюдение с обзорни камери и камери за разпознаване на автомобилни номера, разположени в близост до пътни артерии. Ще бъде увеличена гъстотата на камерите в обществените и междублокови пространства. Информацията от отделните локации ще се подава към Центъра за видеонаблюдение и управление на трафика, както и към централизирана база данни на МВР.  
 
*  Интегрирана система за управление на паркирането
Единна система за управление на паркирането ще дава пълна информация за свободните паркоместа чрез лесно за използване приложение за смарт телефон, таблет и компютър. Основната работа е свързана с монтирането на сензори в над 4000 паркоместа за платено улично паркиране.
 
*  Адаптивна система за управление на трафика при светофарно регулирани кръстовища
Системата ще обхваща 22 светофарно регулирани кръстовища и 4 пешеходни преминавания. Интелигентното решение ще осигури централизирано събиране на данни за транспортните потоци, чрез преброяване на преминаващите превозни средства през кръстовищата и входните артерии на града. Това ще даде възможност за реализиране на зелени вълни и синхронизация на циклите на светофарите. По този начин ще се постигне успокояване на трафика в пиковите часове и преразпределението му към по-спокойни и ненатоварени направления. 
 
*  Интелигентна система за мониторинг на улично осветление и енергийна ефективност на обществени сгради
Подмяната на уличните осветителни тела с модерни ЛЕД осветители доказано води до спестявания на над 30 % електрическа енергия. Наред с поетапната подмяна на осветителните тела се работи за надграждане на системата за мониторинг на уличното осветление с нови устройства и осигуряване на дистанционен контрол дори на ниво единична лампа. Така ще бъде постигнат значителен напредък по отношение намаляване на разходите за ел. енергия и ще се увеличат възможностите за осигуряване на допълнителни инвестиции за улично осветление.  Предстои надграждане на системата за наблюдение на улично осветление с нов модул за мониторинг на енергийната ефективност на общинските сгради.
 
*  Географска информационна система (ГИС) и други услуги, насочени към бизнеса и гражданите
Философията за развитието на ГИС на Бургас е основана на създаването на солидна основа от градски данни за формиране на единен информационен масив. Поетапни инвестиции в сървърно оборудване, ГИС софтуер и изграждане на мобилни и уеб базирани геопространствени приложения, които предоставят комбинирано статична информация и информация в реално време, ще подпомогнат използването на електронни услуги от гражданите. 
 
*  Виртуално пространство за криейтив и иновации
Платформата ще събира по един модерен начин научната общност, градската администрация, гражданското общество и бизнеса, за да играе ролята на работилница за „свежи” предложения. Във виртуалното пространство ще се генерират идеи за подобряване на жизнената среда и начина, по който те могат да бъдат реализирани.

*  Интегриран портал за резервации
Дава възможност на гражданите лесно и бързо да резервират общински обекти и събития, организирани от общината, както и да направят онлайн разплащане на резервацията си. Достъпен е през различни устройства - мобилни телефони, компютри и таблети. Порталът е проектиран така, че да позволява резервирането на всякакъв тип единици:

- билети за събития и културни мероприятия
- обекти като спортни зали, игрища и площадки
- билети/пропуски за музеи, атракции и забележителности
- бизнес обекти - общински имоти, временни и преместваеми обекти
 
*  Бургаска IT градина 
Обособяване на работни зони и кътове за работа с компютър в парковете и градините на Бургас. Те ще бъдат оборудвани с бърз интернет и удобна паркова мебел. Зоните с по няколко работни места и индивидуалните кътове ще позволят на ползвателите им да работят в екип или самостоятелно сред природата. 


 *  Градска платформа SMART BURGAS
SmartBurgas е електронна платформа, предоставяща информация за различни аспекти на градския живот в реално време със следните модули: Паркиране – за общински затворени паркинги и улично паркиране; Велосипедна мобилност – веломрежа и велостоянки; Ремонти и снимки; Управление на отпадъци; Обекти на интерес; Трафик – натовареност на пътни артерии; Метеорология; „Бургас диша”; Управление на риска от наводнения; Модул с информационен панел за събития; Модул за инвеститорите и бизнеса; Модул „Burgas Apps”; Виртуална разходка в Бургас; Модул за общностна активност; Модул „Видеонаблюдение”. Данните ще могат да бъдат разглеждани чрез мобилен телефон, таблет или компютър, а мобилно приложение ще дава възможност на всеки един да ги използва в реално време.  
Платформата „Смарт Бургас” представлява софтуерен продукт, който събира градските данни от различни свързани системи, предоставящи данни в реално време, и други източници на актуална информация за града.  Представя ги в обединен и лесен за употреба информационен панел, осигуряващ възможност за наблюдение и контрол. Платформата ще подпомага вземането на решения от ползвателите й, които водят до спестяване на време и ресурси. Чрез модулите за обратна връзка и анкети, гражданите ще получат възможност да се включат активно в създаването на новия облик за растеж на града.
 
*  Информационни технологии и Е-управление. Развитието на е-управление в Община Бургас през следващия мандат предвижда:
- Все по-тясно интегриране с изградените държавни хоризонтални системи за е-управление
- Използване на споделени ресурси при скъсяване на времето за обработка на преписки
- Увеличаване броя на предлаганите на най-високо ниво на взаимодействие електронни услуги
- Промотиране на електронните разплащания като средство за улеснение на гражданите
- Внедряване на разнообразни приложения в сферата на географските информационни системи (ГИС)
- Развитие на общинските интернет страници
 
*  Проект „WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности” 
С този проект Община Бургас ще достави безплатен безжичен интернет в следните зони: ж.к. „Меден рудник” – кв. 12-14; ж.к. „Славейков” – около плувния басейн; парк „Лазур”; ж.к. „Изгрев” – спортния комплекс и скейт парка; ЦГЧ – пл. „Жени Патева”, пл. „Св. св. Кирил и Методий”, Борисова градина. Община Бургас разполага със собствена оптична мрежа и захранване до по-голяма част от изброените обекти. Това ще улесни изграждането на мрежата, която ще бъде въведена в режим на реална експлоатация през 2020 г.

 

 

ПРОГРАМА „НОВА ВИЗИЯ ЗА СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА“

Ще бъде разработена нова програма за облагородяването на всички съставни селища и подобряване стандарта на живот на техните жители. Основни мерки, които ще залегнат в програмата:
- Подобряване на условията в детските градини и училищата – ремонт на дворните пространства, създаване на по-добри условия за обучение, въвеждане на споделени практики за прилагане на иновации в сферата на образованието 
- Обновяване и поддръжка на зелените площи и обособяване на зони за отдих
- Ремонт на съществуващите детски площадки
- Осигуряване на подходящи условия за провеждане на спортни дейности на
открито и закрито
- Въвеждане на нов действащ модел за патронажни грижи за възрастни хора
и лица с увреждания
- Подобряване на услугите по елементи на градската среда, като тротоари,
стълбища, градинска и паркова мебел, фонтани, детски площадки и достъпна
среда чрез създаване на звено за ремонт и поддръжка
- Осигуряване на поддържането на чистотата на територия на съставните
селища